fbpx
Menu
Chorwacja

Konkurs fotograficzny – wygraj kamerę

Zdjęcie, które zajęło pierwsze miejsce – nagroda główna

Podstrana

KONKURS ZAKOŃCZONY

CromaniaTravel.pl ogłasza konkurs fotograficzny o temacie “Wspomnienie lata w Chorwacji”!

Do wygrania

Kamera Osmo Pocket firmy DJI ARS – OPIS PRODUKTU

Co należy zrobić:

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać nam jedno zdjęcie z wakacji w Chorwacji na adres: cromania@tlen.pl

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Czas trwania konkursu

22 września – 7 października 2019 r.

Wyniki zostaną ogłoszone po 16 października 2019 r.


 

REGULAMIN KONKURSU

§1. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest CromaniaTravel.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [04-461], przy ul. Stężyckiej 9, posiadającej numer NIP: 9522193669, REGON: 382517595.

§2. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

 1. Konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcie wykonane w Chorwacji o tematyce „Wspomnienie lata w Chorwacji”.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnik konkursu musi być członkiem grupy na Facebook – Chorwacja – podróże (Cromania.pl)

§4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedno zdjęcie konkursowe o tematyce określonej w §2.
 2. Plik ze zdjęciem musi być czytelny i dobrej jakości, w rozmiarze, który umożliwia wydruk zdjęcia min. w formacie A3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
 3. Fotografie należy przesyłać na adres e-maila: cromania@tlen.pl z tytułem ‘cromania – konkurs – nazwa zdjęcia – imię, miasto’.
 4. Każdy plik z fotografią powinien zawierać w nazwie – nazwę miejsca wykonania zdjęcia, adres email autora (lub imię i pierwsze trzy litery nazwiska), np. „Makarska_kasia@wp.pl.jpg”.
 5. W wiadomości e-mail uczestnik konkursu może podać pozostałe szczegóły zdjęcia i autora.
 6. Zgłoszenia/zdjęcia konkursowe należy wysłać od dnia 23 września 2019 r. do dnia 7 paźdzernika 2019 r. do godz. 23.59 (decydujący będzie znacznik czasu serwera organizatora konkursu). Prace nadesłane po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
 7. Przesłane zgłoszenia konkursowe zostaną ocenione wg zasad określonych w §6.

§5. OŚWIADCZENIA

 1. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie (w tym majątkowe) do przesłanego zdjęcia, a zdjęcie nie jest obciążone prawami osób trzecich, oraz udziela bezpłatnej bezterminowej nieograniczonej terytorialnie wyłącznej licencji (z prawem do udzielania sublicencji) Organizatorowi konkursu na publiczną prezentację zdjęcia w postaci publikacji internetowej, druku oraz ekspozycji zewnętrznej i innych niewymienionych polach eksploatacji, w szczególności wymaganych do realizacji konkursu.
 2. Uczestnik oświadcza, że dane przekazane zgodnie z wytycznymi §4 nie są danymi osobowymi i nie naruszają praw osób trzecich, a jeżeli zdjęcie prezentuje wizerunek osób trzecich uczestnik posiada wszelkie niezbędne zgody lub pełnomocnictwa umożliwiające na publiczną prezentację wizerunku tych osób.
 3. Uczestnik poprzez wysłanie zgłoszenia konkursowego wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych, w tym danych osobowych, w celu realizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa i potrafisz uzasadnić, że dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. W dowolnym momencie Uczestnik ma prawo do żądania: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich oraz prawo do przenoszenia danych. W szczególnych przypadkach powyższa procedura może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestnika opłaty pokrywającej koszty administracyjne.
 4. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń pkt 1 oraz 2 niniejszego paragrafu Uczestnik zobowiązuje się naprawić szkodę osobie trzeciej, której naruszenie dotyczy, oraz pokryć wszelkie związane w tym koszty oraz zdjąć z Organizatora pełną odpowiedzialność, prawną i finansową, za takie naruszenie.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany oraz w pełni zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności i wszelkich roszczeń wynikających z udziału w konkursie

§6. OCENA PRAC I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu dokona wstępnej selekcji zdjęć nadesłanych na konkurs i wyłoni maksymalnie 100 najlepszych zdjęć spełniających warunki konkursu, które zostaną zakwalifikowane do rundy finałowej.
 2. W rundzie finałowej komisja konkursowa składająca się reprezentantów Organizaotra, redaktorów bloga Cromania.pl, przedstawicieli sponsorów oraz sympatyków Chorwacji, dokona oceny prac i wyboru zwycięzcy oraz prac wyróżnionych. Przy czym komisja zastrzega sobie prawo do ustalenia ilości prac wyróżnionych.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nie wyłonienia zwycięzcy lub prac wyróżnionych.
 4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagrody odbędzie po zakończeniu oceny prac konkursowych. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przedstawienie niezbędnych danych osobowych wymaganych przez Urząd Skarbowy.

§7. NAGRODA GŁÓWNA

 1. Zwycięzca otrzyma następującą nagrodę kamerę DJI Osmo Pocket o wartości 1599 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 177,67 zł (sto siedemdziesiąt siedem 67/100 złotych), przy czym nagroda pieniężna przeznaczona zostanie na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od wygranej Nagrody i odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 2. Nagroda zostanie wydana po ogłoszenia wyników konkursu.
 3. Organizator, jako podmiot wydający nagrody w konkursie, jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród wygranych w konkursie przez uczestników i odprowadzi należny podatek od nagród.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie wcześniej niż 16 października 2019 r.

§8. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian zapisów niniejszego Regulaminu, a uczestnik konkursu zobowiązuje się śledzić zmiany Regulaminu. W przypadku, gdy zmiany Regulaminu nie będą akceptowalne przez Uczestnika konkursu, Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia konkursowego.
O autorze

Agnieszka - autorka najpopularniejszego polskiego bloga o Chorwacji – Cromania.pl. Od pięciu lat inspiruję Polaków do odwiedzania tego kraju. Pokazuję, że Chorwacja to nie tylko takie znane miasta jak Dubrownik czy Zadar, że warto zboczyć z popularnych szlaków i udać się w mniej znane miejsca, jeszcze nie odkryte przez masową turystykę! Jestem również pomysłodawczynią największego konkursu fotograficznego w Polsce dla miłośników Chorwacji ” Twoje zdjęcie w Ambasadzie”, który od 3 lat organizuje przy wsparciu Ambasady Republiki Chorwacji w Warszawie.

Brak komentarzy

  Napisz odpowiedź